Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów edukacyjnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - 03.10.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Załącznik nr 1 do OPZ - Prognozowane zapotrzebowanie na paliwo gazowe w podziale na miesiące
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy (PPU)
Załącznik nr 5 do SWZ - Klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz dostaw
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenia art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

07.10.2022
Odpowiedzi na pytania z dn. 5.10.2022
Kwota na realizację zamówienia

11.10.2022
Odpowiedź na pytanie z dn. 11.10.2022

12.10.2022
Informacja z otwarcia ofert

20.10.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

22.10.2022
Ogłoszenie o wynikach postępowania z dn. 22.11.2022

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów edukacyjnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - 18.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP
Załącznik nr 3 do SWZ – Informacje dla Wykonawców dot. przetwarzania danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 5 do SWZ – Prognozowane zapotrzebowanie na paliwo w podziale na miesiące
Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz wykonanych dostaw

23.03.2022
Odpowiedzi na pytania z dn. 22.03.2022

24.03.2022
Informacja o wartości zamówienia

25.03.2022
Odpowiedzi na pytania z dn. 25.03.2022

28.03.2022
Informacja z otwarcia ofert

29.03.2022
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów

01.04.2022
Wybór oferty

04.05.2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu: Sukcesywna dostawa środków czystości dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszaw. Znak sprawy: DBFO/ZP/02/2022 - 18.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia (z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5)
Załączniki do SWZ nr od 1.1 do 1.13 – Formularze cenowe wersja edytowalna
Załączniki do SWZ nr 1, 3, 5 - wersja edytowalna

24.03.2022
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia
Zmiana treści SWZ

28.03.2022
Wyjaśnienie treści SWZ

31.03.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

31.03.2022
Informacja z otwarcia ofert

08.04.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup paliwa - gazu ziemnego wysokometanowego do instalacji w obiektach edukacyjnych na obszarze m.st. Warszawy Dzielnicy Wesoła, świadczenia usługi dystrybucyjnej paliwa gaz. przez Operatora OSD - 18.03.2022

Ogłoszenie
SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie
Załącznik nr 3 do SWZ - Informacje dot. przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 5 do SWZ - Prognozowane zapotrzebowanie na paliwo gazowe w rozbiciu na poszczególne miesiące
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz wykonanych dostaw

23.03.2022
Odpowiedzi na pytania z dn. 22.03.2022

24.03.2022
Informacja o wartości zamówienia

25.03.2022
Odpowiedzi na pytania z dn. 25.03.2022

28.03.2022
Informacja z otwarcia ofert

29.03.2022
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów

01.04.2022
Wybór oferty

04.05.2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup paliwa gazowego - 5.01.2022

5.01.2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zakup paliwa - gazu ziemnego wysokometanowego do instalacji w obiektach edukacyjnych na obszarze m.st. Warszawy Dzielnicy Wesoła, świadczenia usługi dystrybucyjnej paliwa gaz przez Operatora OSD - 30.11.2021

Ogłoszenie
SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie
Załącznik nr 3 do SWZ - Informacje dot. przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 4 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 5 do SWZ- Prognozowane zapotrzebowanie na paliwo gazowe w rozbiciu na poszczególne miesiące
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz wykonanych dostaw

01.12.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP (pobierz)

01.12.2021
Kwota na realizację zamówienia  (pobierz)

06.12.2021
Odpowiedzi na pytania z 2.12.2021  (pobierz)

08.12.2021
Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

09.12.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania (pobierz)

16.12.2021
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (pobierz)

Zakup paliwa - gazu ziemnego wysokometanowego do instalacji w obiektach edukacyjnych na
obszarze m.st. Warszawy Dzielnicy Wesoła, świadczenia usługi dystrybucyjnej paliwa gaz.
przez Operatora OSD - 10.11.2021

Ogłoszenie
SWZ
załącznik nr 1 do SWZ
załącznik nr 2 do SWZ
załącznik nr 3 do SWZ
załącznik nr 4 do SWZ
załącznik nr 5 do SWZ
załącznik nr 6 do SWZ 

16.11.2021
informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (pobierz)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP (pobierz)

19.11.2021
Odpowiedzi na zapytania (pobierz)
Kwota na realizację zamówienia (pobierz)

24.11.2021
Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

26.11.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania (pobierz)

02.12.2021
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (pobierz)

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup paliwa gazowego - 20.10.2020

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Formularz ofertowy
Odpowiedzi Zamawiającego - 26.10.2020
Protokół z otwarcia ofert - 29.10.2020
Zawiadomienie - 04.11.2020
Udzielenie zamówienia - 30.11.2020

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (2021r.)

Raport o stanie zapewnienia dostępności placówki przedstawia stan dostosowania budynku oraz strony internetowej przedszkola dla osób z niepełnosprawnościami.

pobierz

Rejestr zarządzeń wewnętrznych dyrektora biura

Rejestr zamówień o wartości do kwoty 30 000 euro

Rejestr umów zawieranych przez biuro

Rejestr użytkowników systemu informatycznego

Rejestr umów zawieranych przez obsługiwane szkoły i placówki oświatowe

Rejestr skarg i wniosków

Ewidencja wyjść służbowych i prywatnych

Ewidencja akt osobowych

Ewidencja środków trwałych

Ewidencja korespondencji

Ewidencja pieczęci służbowych

Książka kontroli

Korespondencję należy składać w sekretariacie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Wesoła m.st. Warszawy.

Godziny pracy biura:

poniedziałek - piątek: godz. 08.00 - 16.00

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Biurze odbywa się zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty- Wesoła m.st. Warszawy.

Jednostka organizacyjna miasta stołecznego Warszawy.

Zadania i zakres działania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Wesoła m. st. Warszawy


 • opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,
 • organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
 • ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego,
 • obsługa finansowo-księgowa rachunków dochodów własnych,
 • prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
 • koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym dowodów księgowych.

 

Do zadań Biura należą ponadto:

  • przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie zadań oświatowych,
  • prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i statystycznej,
  • prowadzenie instruktażu dla pracowników obsługiwanych jednostek w zakresie zadań statutowych Biura,
  • prowadzenie kasy,
  • zapewnienie obsługi prawnej,
  • obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
  •  przygotowywanie i obsługa przetargów z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez szkoły i placówki oświatowe, a także w uzasadnionych przypadkach, na wniosek burmistrza dzielnicy,
  • przygotowywanie, prowadzenie i obsługa zbiorczych przetargów obejmujących zakupy dla więcej niż jednej szkoły lub placówki oświatowej,
  • ewidencjonowanie operacji gospodarczych szkół i placówek oświatowych w Centralnym Rejestrze Umów stosowanym w m.st Warszawa,
  • obsługa finansowo – księgowa projektów i programów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, które są finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności środków z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem,
  • że dotyczy to projektów i programów, których obsługa nie może zostać powierzona Biuru,
  • koordynowanie działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo – księgowych pomiędzy Biurem a obsługiwanymi szkołami i placówkami oświatowymi,
  • prowadzenie i koordynowanie działań dotyczących systemu informacji oświatowej w zakresie wskazanym przez burmistrza dzielnicy lub dyrektora biura Urzędu m.st. Warszawy nadzorującego zadania w obszarze edukacji.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesoła m. st. Warszawy, zwane dalej "Biurem", jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy.

Zasady funkcjonowania biura określają następujące dokumenty:

Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty- Wesoła m.st. Warszawy (Statut)
Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty- Wesoła m.st. Warszawy (Regulamin organizacyjny)

Uchwała Nr LII/1526/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 marca 2013 r.

Statut Dzielnicowego Biura Finansow Oświaty - Wesoła m.st. Warszawy

Struktura