Zadania i zakres działania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Wesoła m. st. Warszawy


 • opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,
 • organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
 • ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego,
 • obsługa finansowo-księgowa rachunków dochodów własnych,
 • prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
 • koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym dowodów księgowych.

 

Do zadań Biura należą ponadto:

  • przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie zadań oświatowych,
  • prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i statystycznej,
  • prowadzenie instruktażu dla pracowników obsługiwanych jednostek w zakresie zadań statutowych Biura,
  • prowadzenie kasy,
  • zapewnienie obsługi prawnej,
  • obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
  •  przygotowywanie i obsługa przetargów z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez szkoły i placówki oświatowe, a także w uzasadnionych przypadkach, na wniosek burmistrza dzielnicy,
  • przygotowywanie, prowadzenie i obsługa zbiorczych przetargów obejmujących zakupy dla więcej niż jednej szkoły lub placówki oświatowej,
  • ewidencjonowanie operacji gospodarczych szkół i placówek oświatowych w Centralnym Rejestrze Umów stosowanym w m.st Warszawa,
  • obsługa finansowo – księgowa projektów i programów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, które są finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności środków z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem,
  • że dotyczy to projektów i programów, których obsługa nie może zostać powierzona Biuru,
  • koordynowanie działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo – księgowych pomiędzy Biurem a obsługiwanymi szkołami i placówkami oświatowymi,
  • prowadzenie i koordynowanie działań dotyczących systemu informacji oświatowej w zakresie wskazanym przez burmistrza dzielnicy lub dyrektora biura Urzędu m.st. Warszawy nadzorującego zadania w obszarze edukacji.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 25 październik 2022 21:23 Dariusz Galiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 październik 2022 21:25 Dariusz Galiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 październik 2022 21:26 Dariusz Galiński